Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Ontwikkeling monitor Kultuurstraat

Janson, Judy (2008) Ontwikkeling monitor Kultuurstraat.

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview
Abstract: Gemeente Enschede stadsdeel Zuid heeft een project – de Kultuurstraat - opgestart in de wijk de Wesselerbrink in Enschede. Stadsdeel Zuid wil weten in hoeverre de verschillende programma‟s en projecten van de Kultuurstraat bijdragen aan de drie gestelde doelen: trots op de Wesselerbrink, nieuw noaberschap en een unieke & geliefde wijk. Om die reden is in dit onderzoek de vraag beantwoord wat de inhoud van een monitor moet zijn om de effecten van de Kultuurstraat te kunnen meten. Door middel van een uitgebreide literatuurstudie is onderzocht hoe de drie abstracte doelen zijn te concretiseren. Dit heeft ertoe geleid dat de doelen op een hoger theoretisch niveau zijn geplaatst van waaruit de monitor is ontwikkeld. De theoretische aspecten waaraan de drie doelen trots, nieuw noaberschap, uniek en geliefd zijn gekoppeld zijn respectievelijk: beleving van de omgeving, collectieve zelfredzaamheid, imago en reputatie. Doordat de monitor een hoge constructvaliditeit heeft wordt aanbevolen de monitor te implementeren. De vragenlijst is onderworpen aan een beperkte pretest, waarbij de vraag centraal stond of de betekenis van de vragen door de respondenten werd begrepen zoals bedoeld. Op basis van dit proefonderzoek is de vragenlijst op een aantal punten aangepast. In dit onderzoeksrapport wordt daarnaast aandacht besteed aan de mogelijkheid de monitor te generaliseren naar andere wijken en / of gemeenten. Het wordt dan ook aanbevolen op basis van dit onderzoek een monitor op te stellen die toepasbaar is op burgers buiten de Wesselerbrink. Door het generaliseren van de monitor uit dit onderzoek kan naast het vergelijken in tijd ook een vergelijking plaatsvinden in het optreden van effecten tussen verschillende wijken. Door de monitor jaarlijks af te nemen onder bewoners van de Wesselerbrink kan zicht worden gekregen op veranderingen in de wijk door de tijd. Een mogelijke verklaring voor het optreden van deze veranderingen is het inzetten van de programma‟s en projecten van de Kultuurstraat. Er kunnen echter ook andere factoren oorzaak zijn voor eventuele verschillen in tijd, hier zal dan ook vervolgonderzoek naar gedaan moeten worden. Doordat er geen nulmeting plaats heeft kunnen vinden, aangezien de verschillende programma‟s en projecten al zijn opgestart, verdient het aanbeveling de monitor te generaliseren. Door naast een vergelijking in tijd ook een vergelijking te trekken tussen de mate waarin de doelen onder bewoners van de Wesselerbrink zijn bereikt en een vergelijkbare wijk waar geen interventie heeft plaatsgevonden, kan geëvalueerd worden in hoeverre de Kultuurstraat bijdraagt aan de gewenste effecten.
Domein: Markt en communicatie
Datum: September 2008
Klant:
Projectnummer: 1665

Repository Staff Only:item control page