Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Low-care hospice in Almelo: onderzoek naar de behoefte en de financiële haalbaarheid van een low-care hospice in de Regio Almelo

Lieferink, M.A. (2009) Low-care hospice in Almelo: onderzoek naar de behoefte en de financiële haalbaarheid van een low-care hospice in de Regio Almelo.

[img]
Preview
PDF
Download (966kB) | Preview
Abstract: Om Almelo als regio te laten functioneren is er een uitgebreid masterplan ontwikkeld, in dit plan worden alle mogelijke voorzieningen meegenomen. Er is echter onvoldoende aandacht voor palliatieve zorgvoorzieningen. Er is een high-care hospice met vier plaatsen in Almelo gevestigd die aan de vraag moet voldoen, het vermoeden bestaat echter dat dit niet voldoende is. Dit is de reden voor de Rotary clubs van Almelo om het initiatief te nemen de haalbaarheid van een low-care hospice in Almelo te bestuderen. Om deze haalbaarheid te bestuderen moet er duidelijkheid worden verkregen over de behoefte naar een dergelijke voorziening, de middelen die hiervoor nodig zijn en de financiële kant moet in kaart worden gebracht. Palliatieve zorg, is de zorg die een terminale patiënt in de laatste periode van zijn leven ontvangt. Deze zorg is er op gericht om het leven voor de patiënt kwalitatief zo goed mogelijk te houden. Er zijn verschillende instellingen die deze zorg verlenen. Rond het verzorgingsgebied zijn tien verschillende locaties te vinden waar palliatieve zorg wordt verleend, er is echter maar één locatie in het verzorgingsgebied gevestigd. Dit is het hospice Het Meulenbelt in Almelo dat beschikt over vier bedden. De standaardmaat voor het aantal beschikbare plaatsen is vier bedden per 100.000 inwoners. In het verzorgingsgebied moeten, gezien het aantal inwoners, eigenlijk zes plaatsen zijn voor terminale patiënten. Daarnaast, rekening houdend met de vergrijzing, kan vastgesteld worden dat er meer plaatsen voor terminale patiënten beschikbaar moeten zijn. Een low-care hospice moet beschikken over veel ruimte, het moet een ruim gebouw zijn, liefst midden in de natuur. Om het hospice te realiseren is het belangrijk dat verschillende organisaties hier aan mee willen werken. Hierbij kan gedacht worden aan thuiszorg en verpleeghuizen maar ook het netwerk palliatieve zorg. Ook moeten er huisartsen bereid worden gevonden om de patiënt te begeleiden. Naast deze inhoudelijke voorwaarden die nodig zijn om het hospice te realiseren moeten er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De verpleeg- en verzorgingskosten kunnen door de AWBZ worden gefinancierd. Overige kosten moeten uit subsidies, sponsoring en de eigen bijdrage van de patiënt komen. De behoefte aan het low-care hospice is vastgesteld naar aanleiding van een enquête afgenomen van huisartsen in het verzorgingsgebied. De helft van de huisartsen die hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn voorstanders van het low-care hospice in Almelo en hebben patiënten in hun praktijk die in aanmerking komen voor de zorg in een low-care hospice. Deze huisartsen hebben jaarlijks gemiddeld één patiënt die zij zullen doorverwijzen naar dit low-care hospice. Dit betekent dat er op jaarbasis minimaal vijftien patiënten vanuit de huisartsen zullen komen. Van de tien huisartsen die niet wisten of er noodzaak bestaat, waren een aantal positief over het hospice en zullen ook af en toe patiënten naar het hospice doorverwijzen wanneer patiënten dit zouden willen. Jaarlijks kan het hospice rekenen op minimaal twintig patiënten. Hieruit kan worden afgeleid dat de behoefte naar een low-care hospice ook in de praktijk bestaat. Wanneer er jaarlijks minimaal twintig patiënten zijn, betekend dit dat het hospice over vier bedden zal moeten beschikken. Om duidelijkheid te verkrijgen over wat er nodig is om een hospice te realiseren is er contact geweest met verschillende organisaties die met palliatieve zorg te maken hebben. Alle organisaties waar contact mee is geweest geven aan voorstander van een low-care hospice in Almelo te zijn. Daarnaast is het in een betrokken gemeenschap mogelijk om voldoende vrijwilligers te werven. De meeste huisartsen zijn bereid om hen patiënten te blijven begeleiden wanneer de patiënt wordt doorverwezen naar een hospice in Almelo. Er zijn 7 huisartsen die hun patiënt niet kunnen of willen begeleiden wanneer deze naar het hospice in Almelo gaat, acht huisartsen hebben echter aangegeven voor een collega waar te willen nemen. Dit betekent dat er voldoende huisartsen zijn om voor een collega waar te nemen wanneer een huisarts dit zelf niet mogelijk acht. 5 Financieel gezien kunnen de verpleeg- en verzorgingskosten het beste gefinancierd worden uit het persoonsgebonden budget. De overige kosten moeten gefinancierd worden door middel van een stichting ‘Vrienden van het hospice’, de subsidie voor terminale en palliatieve zorg van de overheid en een eigen bijdrage door de patiënt. Gezien de resultaten kan geconcludeerd worden dat het haalbaar is om een low-care hospice in Almelo te realiseren. Het is belangrijk om hierbij verschillende organisaties te betrekken, dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de publiciteit. Daarnaast moet de doelstelling van een low-care hospice altijd zoveel mogelijk worden nagestreefd.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: 20 April 2009
Klant:
Projectnummer: 1782

Repository Staff Only:item control page