Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Kleurrijk wonen: een onderzoek naar burgerparticipatie in herstructurering

Vreeburg, Ansfrida (2008) Kleurrijk wonen: een onderzoek naar burgerparticipatie in herstructurering.

[img]
Preview
PDF
Download (256kB) | Preview
Abstract: Gedurende de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor ruimtelijke planvorming en een vernieuwende aanpak daarvan. Dit vindt zowel plaats op het platteland als in de steden in bijvoorbeeld de Prachtwijken die door minister Vogelaar zijn aangewezen. De veranderingen die in wijken worden aangebracht heten ook wel herstructurering. Bij herstructurering is er veel aandacht voor fysieke en economische aspecten maar wordt het sociale aspect vaak te weinig in de plannen meegenomen. Dit sociale aspect van herstructurering bestaat onder andere uit de behoeften van de toekomstige bewoners betreffende een gebied, levenskwaliteit is immers een beleving of perceptie. Om erachter te komen wat de perceptie van bewoners over het gebied en wat de mogelijke wensen zijn. Maar hoe kan burgerparticipatie vorm krijgen zodat de behoeften van de betrokken mensen naar voren komen? Er moet in het proces rekening worden gehouden met minder mondige burgers, andere culturen en tot slot ook belangrijke partijen zoals woningbouw of ontwerpers die niet direct bereid zijn een ingewikkeld participatietraject te starten. Stichting Variya wil gezamenlijk met andere partijen een project opzetten op dit gebied. Alvorens dit project van start kan gaan is het echter van belang een beeld te krijgen van wat er op dit gebied al is gedaan. Doelstelling van dit explorerende bureauonderzoek was dan ook een idee te krijgen van de huidige stand van zaken op het gebied van burgerparticipatie bij herstructurering. Dit verkennende onderzoek poogt een antwoord te geven op de onderstaande vragen: · Wat is er tot nu toe gedaan op het gebied van burgerparticipatie bij herstructurering? · Hoe wordt er daarbij rekening gehouden met minder mondige burgers en achterstandsgroepen? · Wat zijn de sterke en zwakke kanten van verschillende manieren van burgerparticipatie op het gebied van herstructurering? Het onderzoek betreft een deskresearch, waarin relevante literatuur en best practices worden besproken. Er worden gehele projecten beschreven maar ook losse technieken en de expertise die Variya op dit moment al in huis heeft. In de conclusie wordt er getracht in de conclusie een antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Samenvattend kan daarop het volgende worden geantwoord. Er is tot nu toe al een breed scala aan projecten en technieken beschreven door gemeenten of andere (begeleidende) organisaties. De kwaliteit van wat het werkelijk oplevert wat betreft burgerparticipatie is echter moeilijk te bepalen. Wat betreft de tweede onderzoeksvraag kan worden geconcludeerd dat er weliswaar veel wordt gesproken over het rekening houden met culturen en minderheden terwijl er maar weinig concrete middelen en technieken worden genoemd. Hierdoor wordt dit gedeelte vaag en ongrijpbaar. Bij de beantwoording van de derde onderzoeksvraag zijn een aantal sterke kanten van projecten het managen van verwachtingen, stakeholdersmanagent, het nastreven van een ritseffect bij het ontwikkelen van de plannen en een goede communicatie rondom projecten. In de conclusie wordt ten slotte een overzicht gegeven van het gehele herstructureringsproces. Hopelijk heeft dit verslag tot gevolg dat er goed wordt nagedacht over toekomstige herstructureringsprojecten zodat de mening van bewoners een grotere rol kunnen spelen bij herstructurering van een gebied.
Domein: Mens en maatschappij
Datum: 31 Augustus 2008
Klant:
Projectnummer: 1655

Repository Staff Only:item control page