Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen SC Everstein

Verhoef, Frank (2011) Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen SC Everstein.

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview
Abstract: Voetbalvereniging SC Everstein heeft op dit moment een sterk verouderd complex. Na ongeveer 50 jaar gebruik te hebben gemaakt van het oude complex, zijn er plannen om een nieuw complex te bouwen. Een deel van de investering moet worden terug verdiend door een energiezuiniger complex te bouwen. Op deze manier kan de lening, die moet worden afgesloten voor de bouw, eenvoudiger worden terug betaald. Het bestuur van SC Everstein heeft aangegeven dat ze ongeveer 50% willen besparen op de energiekosten. Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling voor het onderzoek: Het aanreiken van maatregelen om het werkelijke energiegebruik van SC Everstein met minimaal 55% te verlagen. Door de aanwezigheid van vaste kosten bij de energieafrekening wordt er in de doelstelling gesproken over 55%. Deze doelstelling resulteerde in de drie onderzoeksvragen die centraal stonden tijdens het onderzoek. Per vraag zal worden aangegeven wat de resultaten zijn. Wat is het werkelijke energiegebruik van SC Everstein? Het werkelijke energiegebruik geeft aan hoeveel energie SC Everstein feitelijk gebruikt. Dit volgt uit de energierekeningen en is verder gespecificeerd door het verrichten van metingen. Uit de energierekeningen kwam naar voren dat SC Everstein gemiddeld 15.536 m³ gas, 39.123 kWh elektriciteit en 710 m³ water per jaar gebruikt. Uit metingen blijkt dat het meeste gas wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw, ±79% van het totale gasgebruik. Elektriciteit wordt voornamelijk gebruikt voor koeling van eten en drinken, ongeveer 53% van het gemeten totaal. Uit deze metingen is gebleken dat er veel energie is te besparen door het nieuwe complex goed te isoleren en door efficiënter met de koeling om te gaan. Wat is het karakteristieke energiegebruik van SC Everstein? Het karakteristieke energiegebruik geeft aan hoe goed een gebouw presteert op het gebied van energiegebruik, en laat zien hoeveel energie een standaard gebouw met dezelfde afmetingen en karakteristieken gebruikt. Hierbij wordt de gebruiker van het gebouw buiten beschouwing gelaten. Het karakteristiek energiegebruik is onderzocht aan de hand van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPC geeft de verhouding aan tussen het karakteristieke energiegebruik, en het energiebudget, dat wordt bepaald op grond van het gebruiksoppervlak van het gebouw. Voor deze berekening is gebruik gemaakt van het rekenprogramma EPU. Uit de berekening met EPU blijkt dat het karakteristieke energiegebruik van SC Everstein 1.102.013 MJ bedraagt tegenover een energiebudget van 539.111 MJ. Dit energiebudget geeft aan hoeveel een gebouw, met dat specifieke gebruiksoppervlak, volgens de norm mag gebruiken. De resultaten die volgen uit EPU geven aan dat er erg veel energie wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw. Dit komt door de afwezigheid van isolatiemateriaal in het gebouw, en de grote hoeveelheid enkel glas die aanwezig is in het gebouw. De resultaten laten ook zien dat er op het gebied van verlichting veel is te winnen voor SC Everstein. Welke maatregelen kan SC Everstein nemen om het energiegebruik terug te dringen en te verduurzamen? In het kader van verduurzaming zijn vele maatregelen te nemen. Voor SC Everstein springt er echter één onderdeel uit, namelijk isolatie. Op dit moment is het gebruik van isolatiemateriaal op SC Everstein minimaal, op dit gebied is dus veel te winnen is, en omdat isolatiemateriaal een lange Universiteit Twente | Samenvatting 7 levensduur heeft, is het verstandig om hier in te investeren. Een andere eenvoudige maatregel waarmee energie kan worden bespaard, is het efficiënter omgaan met de koelruimte. Op dit moment is de opslagcapaciteit te groot, waardoor er meer energie wordt gebruikt dan bij een efficiënter gebruik van de koelruimte. Hiernaast is het verstandig om lampen te vervangen door LED-lampen. In combinatie met een lichtregelsysteem kan dit veel winst opleveren. De thermische energie die nog gevraagd wordt na de besparingsmaatregelen, kan voor een groot deel worden geleverd door een zonnecollector. De zon verwarmd water via een zonnecollector water, dat wordt opgeslagen in opslagtanks. Een warmtepomp kan voorzien in de resterende vraag naar thermische energie. Dit water kan gebruikt worden voor de douches. Windenergie kan er voor zorgen dat in een extra gedeelte van de elektrische energiebehoefte wordt voorzien door hernieuwbare energie. Spaarknoppen op de toiletten en waterloze urinoirs moeten er voor zorgen dat er minder water wordt gebruikt. Als alle voorgestelde maatregelen worden doorgevoerd zal de besparing op energieafname minstens 76% bedragen. Alle voorgestelde maatregelen kunnen worden gebundeld en worden ingezet in een sponsorplan. Met dit sponsorplan kan SC Everstein extra geld ophalen voor de uitvoering van de maatregelen en is ook een toekomstige geldstroom mogelijk. De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit dit onderzoek is dat het op relatief eenvoudige wijze mogelijk is om veel minder energie te gebruiken. Enerzijds komt dit door de slechte staat van het huidige gebouw, anderzijds door de vele mogelijkheden die er zijn op het gebied van energiebesparing. Naast dat het belangrijk is om goede maatregelen door te voeren, is het ook belangrijk om de mensen binnen de vereniging te overtuigen van het nut van energie besparing. Zij maken immers gebruik van het gebouw en kunnen daarom een groot gedeelte van het effect van de maatregelen te niet doen.
Domein: Milieu en infrastructuur
Datum: 24 Mei 2011
Klant:
Projectnummer: 1938

Repository Staff Only:item control page