Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten

Login

Mens en maatschappij

één niveau hoger
Exporteren als [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Aantal items: 170.

Schouten, Tracey (2018) Rapport Klanttevredenheidsonderzoek 2017/2018 Alliantie Sociale Kwaliteit.

Nieuwenburg, Evelien (2017) Project Buddiez. Designing for long-distance-friendships between children.

Noordkamp, Aniek (2016) Kwaliteit Traject51. Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van diagnose-instrument Traject51.

Wessels, H.G.L. (2016) Behoeften en mogelijkheden voor een eHealth interventie om sociale contacten te verbeteren.

Klein, Wilhelmine (2016) Onderzoek naar de achtergronden, ervaringen en uitkomsten van het wonen bij Kamer-Raad onder jongeren.

Wetenschapswinkel, Universiteit Twente (2015) Vrede door techniek. Symposium met Studium Generale 22 september 2015.

Weijkamp, E.W. (2015) Online steun voor jonge mantelzorgers. Wensen- en behoeften van jongeren voor een online zelfhulpprogramma.

Groepsopdracht voor het vak Atelier 5, (2015) Persoonsgerichte begeleiding bij re-integratie arbeidsmarkt.

Westdorp, Jeroen (2015) Tevredenheidsonderzoek. De Kapstok leerwerktrajecten.

Schaake, Jan (2015) Verleden, heden en toekomst van de Vredeswetenschappen. Verslag van de internationale vredesconferentie op 11 en 12 december 2014, Rijksuniversiteit Groningen.

Nuil, H.M. (2014) Business modeling for community centers. The growing need for a self-sufficient business model.

Ir. Schaake, Jan and Ir. Hattem, Egbert van (2014) De twee gezichten van drones. Mini-symposium 24 september 2014.

Berghuis, Sofie and Van Maanen, Laura (2014) Wonen op eigen kracht. In dit onderzoek wordt getoetst of de randvoorwaarden opgesteld door de zorgprofessional de voorwaarden zijn dat cliënten langer in eigen huis kunnen blijven wonen.

Hattem, Egbert van (2014) Laagfrequent geluid serieus meten.

Hattem, E. van (2014) Laagfrequent geluid serieus meten.

Baltjes, Meren (2014) Stichting kringloopbedrijf de Beurs heeft een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld.

Wetenschapswinkel, Universiteit Twente (2013) Symposium Vredesactivisme 2.0.

Reinsch, Florian (2013) Talentontwikkeling bij jongeren door Scoop Welzijn: een kwalitatief studie.

Wetenschapswinkel, Universiteit Twente (2013) Evaluatie-instrument en vragenlijst Verpleging en Verzorging (V&V): project ‘Samen Verder op Weg'.

Lucassen, Isebeau J.M. (2013) Studeren met een functiebeperking op de UT: de drempels die studenten met een functiebeperking ervaren om begeleiding te zoeken en hoe hier met behulp van de informatievoorziening van studentenbegeleiding op kan worden ingespeeld.

Boom, Boudewijn K.W. (2013) Welkomhuis Twente: de behoeften van mantelzorgers op vakantie: een onderzoek naar wensen en behoeften van mantelzorgers bij het Welkomhuis Twente.

Wetenschapswinkel, Universiteit Twente (2013) Evaluatie-instrument en vragenlijst Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): project ‘Samen Verder op Weg'.

Universiteit Twente, Wetenschapswinkel (2013) Analyse van een val.

Klippel, Annelie and Engbers, Evelien and Meijden, Fijke van der and Bos, Martine (2013) Portal voor CVA-patienten? Eerste verkennende analyse: portal moet betrouwbaar en laagdrempelig zijn, en inzicht en begrip voor de ziekte bevorderen.

Lohmeijer, J.A. (2012) Viewradar: onderzoek naar de haalbaarheid van een ondersteunend product voor auditief beperkte fietsers.

Hattem, Egbert van (2012) Grondstofconflicten of duurzame energie: symposium vredesweek, 19 september 2012. Kennisbijeenkomst over toenemende wereldwijde schaarste aan grondstoffen en oplossingen van Twente bodem. Diverse experts geven stof tot denken en doen.

Haan, Rowan de (2012) Gepercipieerde veranderingen door preventieve opvoedingsondersteunende bijeenkomsten.

Jansen, Ellen (2012) "De roze golf": eindverslag.

Tuin, Jody van der (2012) Eindrapport "de roze golf".

Scholten, Jessica (2012) De roze golf: onderzoekspracticum 2: eindrapport.

Meel, D.J. (2012) Onderzoek naar woonlasten en woonplezier voor en na de herstructurering van de Berflo Es Zuid.

Ewijk, K.G.W. van (2011) Effectmeting in welzijnswerk: een onderzoek naar de kosten en baten van de dienstverlening Administratie Thuis van Cumulus Welzijn.

Velde, E.A.G. ten (2011) Het ontwerpen van een AED kast.

Paans, Cindy (2011) Het sociaal en psychisch welzijn van asielzoekers en de aanwezigheid van stichting De Vrolijkheid: een kwalitatief onderzoek op AZC Markelo.

Ongena, Yfke (2011) Sociale huurwoningmarkt in de gemeente Enschede.

Wigbold, Niels (2011) Extra gelden voor verenigingsaccommodaties door teruggave OZB en Loonbelasting.

Schürmann, Jan-Erik (2010) Development and initial validation of the Athlete's Mental Skills Scale.

Stenden, Don (2010) Haalbaarheidsrapport Fun-ie-Fit centrum: het gebruik van exergaming om het gelijkwaardigheidsgevoel van mensen met een handicap te vergroten.

Kikkert, Roel (2010) De Zonnebloem ook voor 40-65 jarigen.

Berezowska, Aleksandra (2010) Verantwoordelijkheid en inzet woonomgeving stadsdeel Enschede Noord.

Kwakman, Robin (2010) Geen cent te makken: Verschillende perspectieven op de relatie tussen uitkeringsgerechtigden en de Sociale Dienst.

Illerhues, Marina (2010) Belemmeringen voor het inschakelen van buurtbemiddeling.

Bourgondien, Monique (2010) Buurtonderzoek Teesinkbos te Boekelo.

Groot van Embden, G.J. de (2010) Naleving: afdwingen of bevorderen? De effecten van neutrale, normatieve, dreigende en gecombineerde tekststrategieen op de attitude van clienten van de Sociale Dienst ten aanzien van de regels.

Mijn, Tamara van der (2009) Oorzaken van uitkeringsfraude: een dossieronderzoek.

Heiligers, Renske (2009) SWOT analyse stakeholders project kleinschalig wonen.

Lieferink, M.A. (2009) Low-care hospice in Almelo: onderzoek naar de behoefte en de financiële haalbaarheid van een low-care hospice in de Regio Almelo.

Godfried, Shira (2009) 50 Jaar christendemocratische samenwerking in de Euregio: terugblik en nieuwe uitdagingen.

Godfried, Shira (2009) 50 Jahre Christdemokratische Zusammenarbeit in der Euregio: Erfolge und neue Herausforderungen.

Godfried, Shira (2009) 50 Years of christian democratic cooperation in the Euregio: achievements and new challenges.

Lentink, Erik and Groenveld, Yvonne and Hollander, Carl and Yener, Defne and Kabukin, Jewgeni and Kruk, Jeroen (2009) Politiek dichter bij de burger: een meebeslisinstrument met behulp van internettechnologie.

Vreeburg, Ansfrida (2008) Kleurrijk wonen: een onderzoek naar burgerparticipatie in herstructurering.

Wolters, Joanne (2008) Zelfwerkzaamheid van bewoners: de effecten, mogelijkheden en beperkingen van zelfwerkzaamheidsprojecten in de Emmense wijk Emmerhout.

Visser, B.A. (2008) 'Ik sta versteld van mezelf!': casestudy naar de maatwerkcursussen van de Volksuniversiteit Enschede.

Universiteit Twente, Wetenschapswinkel (2008) De kwaliteit van een basisschool: voorbeeldmethode om de actuele stand van zaken in kaart te brengen en tot aanbevelingen ter verbetering te komen.

Wolters, Joanne (2007) Uit een isolement? De effecten van Buurtgerichte Sociale Activering op de sociale cohesie in de Berflo Es.

Ponten, Eduard (2007) "Op de kaart zetten".

Berends, Niek (2007) Nulmeting woononderzoek Berflo Es Zuid: Een onderzoek naar de gevolgen voor de bewoners van de herstructurering in Berflo Es Zuid voor woontevredenheid en financiële ruimte.

Kupper, Nicolette (2006) Buurt in actie: evaluatierapport.

Loeven, Josine (2006) Op koers richting WMO: onderzoek naar het productaanbod van 't Iemenschoer, met het oog op de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ordening.

Grobbe, Hanneke (2006) Wijkraad Enschede-Noord in beeld: resultaten van een enquete over het functioneren van de wijkraad Enschede-Noord.

Brookhuis, Michael (2006) Waar ligt het verborgen geld? Inventarisatie van de subsidiemogelijkheden van kleine en middelgrote musea.

Asma, Lieke (2006) Tissue engineering: kennis en mening van middelbare scholieren.

Loeven, Josine (2005) Als je plat kunt praten, moet je het niet laten: onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van het gebruik van streektaal in de zorg.

Glimmerveen, Maaike and Osterloh, Elisabeth (2005) Een uitdagend verkeersplein: eindverslag 004.

Koppius, R.T.O. (2004) Beleven in water (Appendices).

Koppius, R.T.O. (2004) Beleven in water (Rapport).

Bakker, K.R. (2004) De STUW in de peiling.

Beetstra, M. (2004) Wel of niet werknemer met arbeidshandicap.

Kleerebezem, J. (2003) Activiteiten voor 55-plussers in de Gemeente Haaksbergen.

Schlüter, B.D. (2003) KPS-archief gelicht en toegankelijk gemaakt.

Dankers, P. (2003) Klantonderzoek Gemeente Haaksbergen.

Kleerebezem, J. (2003) Publieksonderzoek musea in de provincie Overijssel.

Entrop, A.G. (2002) Afstemming dienstverlening Huurdervereniging Salland.

Jong, E.W. de and Dieleman, G.M.F. (2002) Bedrijvigheid in de Hengelose Es.

Beuningen, J. van (2002) De Student Union vraagt haar deelnemers.

Verhoeven, Fenne (2002) De grensoverschrijdende MuseumKijkwijzer.

Vries, Loekie de (2002) Eibergen voorbeeld voor Dinkelland?

Kulve, H. te and Mark, M.J.M.E. van der (2002) Evaluatie effectiviteit van het bureau Inburgering in Hengelo (O).

Eijkelkamp-Baraban, N. (2002) Foreign postgraduates and their opinion about getting information & service from the University of Twente.

Eijkelkamp-Baraban, N. (2002) Foreign students and their opinion about getting information & service from the University of Twente.

Schlüter, B.D. (2002) Kennis voor de krappe beurs.

Kleerebezem, J. (2002) Muziekbeleving en de CD-Uitleen.

Rosenbrand, B. (2002) Sluitende aanpak in Twente.

Beljaars, M. (2002) Structurering en organisatie van een informatiesysteem bij de stichting Interakt te Hengelo.

Kulve, H. te (2002) Wat vind jij van de UT?

Dieleman, G.M.F. (2001) Filmspiegel.

Schlüter, B.D. (2001) Jaarverslag Wetenschapswinkel Universiteit Twente 2000.

Boom, Petra (2001) Laat duizend bloemen bloeien.

Schlüter, B.D. (2001) Landelijke Dag Wetenschapswinkels : 27 september 2001 in Enschede : continuïteit, kwaliteit en inventiviteit.

Sipkema, F. (2001) Maatregel individuele aanpassingen voor actieve studenten.

Bergman, R. and Bilsen, A. van (2001) Onderzoek en ontwerp ‘drukgevoelige pen’.

Losse, M.A. (2001) Onderzoek grenscorrectie gemeente Hardenberg.

Moonen, M. and Heemskerk, A. (2001) Rapportage en evaluatie Informatiecentrum ‘Het Broek’.

Höppener, F.A.A. (2001) Turven ‘verkeersbewegingen’ ingangen Streekziekenheid Hengelo.

Laat, M. de (2001) Voorlichting huiselijk geweld.

Velzel, A. van (2001) Vraagsturing: wat kost het je?

Schlüter, B.D. (2000) Jaarverslag Wetenschapswinkel 1999.

Schutten, G. (2000) Kunstwerk De Vier Jaargetijden.

Lub, A. (1999) De Hodgkin Contact Groep.

Visser, Marleen (1999) De zelfstandige en ondernemende asielzoeker.

Torringa, A. (1999) Hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Koning, M. (1999) Knelpunten in de wijk Zienesch.

Kranenburg, Bram (1999) Recreatief vervoer op ’t Bouwhuis.

Pross, M.S. (1999) Subsidie- en fondsmogelijkheden.

Bergsma, S. and Zwart, M.F. (1999) Techniek is leuk, maar niet als beroep.

Vooren, R. van der and Jonkman, G. and Woudstra, S.J. (1999) Tussen wal en schip.

Tel, Willemien (1999) Vol is vol, wie minder geld heeft betaalt de tol?

Kampen, Jaap van (1999) Vrijetijdsbesteding basisschoolkinderen Denekamp e.o.

Brink, Vincent van den and Kampen, Jaap van and Schlüter, B.D. (1999) Vrijwilligers Eibergen onder de loupe.

Grooters, N. and Smidt, K. de (1998) Belevingswereld van UT- en HE-studenten op het gebied van zingeving.

Dijk, G.G. (1998) Digileken in Enschede?

Schlüter, B.D. (1998) Jaarverslag 1997 Wetenschapswinkel Universiteit Twente.

Steenstra, J. (1998) Kansen voor jongeren op een bouwkavel in Deurningen.

Reus, C. de and Wijngaarde, M.I. and Kloosterziel, W. (1998) Malafide Handelspraktijken in het Midden- en Kleinbedrijf.

Boonstra, Erwin (1998) Meningen van AKI-studenten in de schijnwerpers.

Baas, S.M. (1998) Snelheid van een botsende auto.

Wiebering, M.A. (1998) Studie en stage in het buitenland.

Schlüter, B.D. (1997) Continuïteit, kwaliteit en inventiviteit.

Wiebering-Losse, M.A. (1997) De Twentetoets: ontwikkeling en toepassing van een meetinstrument voor individuele werkdruk.

Boschloo, Alice and Jager, Nynke de (1997) De bestuursstructuur van STREVO onderzocht.

Vos, Sylvia (1997) De oppascentrale voor dementerende ouderen in Deventer.

Wiebering-Losse, Miriam (1997) Inwoners van Den Ham aan het woord.

Schlüter, B.D. (1997) Jaarverslag 1996 Wetenschapswinkel Universiteit Twente.

Pegman, C.J. (1997) Kwaliteitsbeleid van Stichting Woonwerk Hengelo nader onderzocht.

Vreman-de Olde, C. (1997) Slimbo’s in het voortgezet onderwijs.

Oost, E.C.J. van and Borgman, L. (1997) Technika-10 meisjes uit het cursusjaar 1991/1992 onder de loep.

Wakkerman, J.C.H. (1996) Besluitvorming Internationaal Bedrijvenpark Friesland Economisch-Juridisch belicht.

Klein Goldewijk, S. and Zande, M. van der (1996) De behoefte van ouderen aan activitei­ten.

Boelen, Kirsten (1996) Een onderzoek naar de behoeften van gehandicapten op het gebied van sport in Oldenzaal.

Brink, C. (1996) Een wijkplatform in Twekkelerveld: haalbare kaart?

Stelder, J.P. (1996) Het toekomstperspectief van de dorpsbelangen.

(1996) Jaarverslag 1995 Wetenschapswinkel Universiteit Twente.

Nijboer, S. (1996) Quick Scan St. Dr. Ariënstehuis.

Borgman, Leike and Olde Monnikhof, Maud and Meché, Maureen van der (1996) Registratie- en Analysesysteem voor Technika 10 Twente.

Kogelman, Martijn (1995) Agrarische bedrijfsbeëindiging & Sociale zekerheid.

Beemsterboer, Eline (1995) Balanceren op de ondergrens.

(1995) Jaarverslag 1993/1994 Wetenschapswinkel Universiteit Twente.

Schaareman, Joost and Felix, Francisca (1995) Onderzoek naar de doelstellingen van de Wetenschapswinkel Universiteit Twente.

Koops, Henk-Jan (1995) Ouder en ouderparticipatie.

Wesselink, Henk-Jan (1995) Scoutinggroep Kavoo/Bernadette.

Le Loux, A.J.F. and Rogge, A.B. and Timmers, C.J. (1995) Sportgedrag van Ouderen.

Bos, Johan and Bijkerk, Herman (1994) Het Dikkershoes.

Nijboer, A.E. (1994) De problematiek rond allochtone zwerfjongeren in Enschede : een beschrijvend onderzoek.

Nemis, Arwin and Powels, Ivan (1993) Een cliëntgerichte overheid als eerste stap naar vernieuwing?

Vrielink, Gerda (1993) Ouderparticipatie bij ’t Bouwhuis.

Bannink, Duco (1993) Behoefte aan en perceptie van het StudentenPastoraat Enschede.

Homminga, J.T. (1993) Loopbaanbegeleiding van vrouwen: nodig of overbodig?

Kip, P.J. (1993) Wat verwachten jongeren van de FNV-jongeren?

Beek, Inez van and Everts, Saskia and Keep, Kitty (1992) Technika 10 bezien.

Bannink, Duco and Koekkoek, Thom (1992) No Risk : een beleidseffectenevaluatie van een aids-preventie project voor gebruikers in Deventer.

Rukkert, N.S.Y. (1992) We zitten de hele dag alleen maar thuis.

Lansink, Judith van and Walters, Maria (1992) De vormgeving aan een vrouwenactiviteitencentrum.

Kloppenburg, Herman (1992) De wak-beschermer.

Raspe, A.M.J.J. (1992) Huisvestingsonderzoek ouderen.

Lintelo, B. te and Noppen, J. (1992) Zaken die kabelabonnees raken.

Bos, P. and Jongh, B. de (1992) Strijdmuziek, durf je te presenteren.

Keijer, Jeroen and Priet, Gerd and Rubens, Edwin (1992) Zonder slag of stoot?

Roosendaal, J.W.M. (1991) Bewonersorganisaties in de volkshuisvesting.

Krutwagen, Bart and Oosting, Ronald and Wallaart, Ludovic (1991) Belangenbehartiging voor ouderenbonden.

Bos, J.M. and Bruxvoort, J. van and Hoekzema, M. (1991) Een eigen centrum?

(1990) Wijk in actie.

Raspe, A.M.J.J. (1990) Huisvesting voor ouderen.

Beentjes, Bert (1990) VSO-mlk-stages bij bedrijven en instellingen.

Meijerink, Angelien and Coolen, A. and Kurris, R. and Keereweer, Mireille (1990) Babbelbox-bellen, een verslaving?

Konink, Caroline and Visser, Corina (1990) De wijkraad ontworteld.

Nijsink, Gert (1989) Werkloosheid onder etnische minderheden in de gemeente Rijssen.

Bouman, Erna (1989) Rietmolen: kleine kern in beweging.

Hoffschulte, C.A.M. (1989) Colmschate-Zuid.

Joldersma, F. (1988) Homoseksuelen in de provincie.